ادامه فهرست پایان نامه های حقوق عمومی

1352    جعفر نیاکی          سیستم اطلاعات پرسنلی ونقش آن در اداره موسسات بزرگ رضوی طوسی،کاظم           817

1381    محمد راسخ          حق زن به تصدی مشاغل عمومی       رحمانی توتکابنی،زهره        972

1378    محمد هاشمی         بررسی تحلیلی تحزب در ایران           رفعتی ، حسین      208

1351    پرویز صانعی       تحقیقی پیرامون رهبری ونقش روابط انسانی در قرآن        رفیع زاده ،محمد علی          400

1383    اردشیر امیر ارجمند            برابری در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران            رفیعی ده بیدی،محمد رضا    1007

1351    جعفر نیاکی          ساختمان فلسفی دولت وسیر تحولی آن   رفیق ،محمد رضا   803

1351    منوچهر فرهنگ     بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران رکنی ،عین الله      105

بی تا      رفعتی افشار         اقدامات مهم شوروی  (اهدایی)           رهروی ،جواد       33

1387    محمد راسخ          زمینه های تاریخی و اقتضا ئات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران         نبی لو ، حسین      1315

1385-86           محمد حسین زارعی            بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران      مولایی زراسوند ، رستم       1316

1387    محمد راسخ          بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران     شعبانی ، مهسا       1317

1387    ادشیر میر ارجمند   بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران          خدیمی ، مسعود     1318

1386-87           ادشیر میر ارجمند   بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا   امین رعیای جزه ، یاسر            1320

1380    سیدعزت اله عراقی اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران         باقری ، پرویز       886

1352    جعفر نیاکی          مدیریت در امور شرکتهای زراعی       زارع، علی           336

1383    محمد هاشمی         بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران وفرانسه زارع بیدکی ،حمیدرضا        1025

1350    آخوندی   تاریخچه دادگستری ایران      زارعی ، محمد ابراهیم         405

1351    عبدالعلی صابر صفایی         اثر انقلاب سفید بر حقوق زن زندپورحسین شاهی،مهر الملوک         10

1351    منوچهر فرهنگ     آثاراجتماعی واقتصادی شرکتهای سهامی زراعی واهمیت آن در تحول اصلاحات...        زنگنه ،رضا         7

1352    جعفر نیاکی          تاریخچه ونقش انجمنهای ایالتی وولایتی در امور دولتی     زندپورحسین شاهی،مهر الملوک         428

1384    عزت الله عراقی     بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره           سالاری ،پریسا      1124

1350    منوچهر فرهنگ     صنعت نساجی وپنبه در ایران            سرباز ،نرگس       408

1348    جعفر نیاکی          انقلاب اداری        سعادت ، فریدون    3

1351    منوچهر فرهنگ     مالیات شخصیت های حقوقی وتحول آن در ایران سمعیی ،اسماعیل    322

1350    جعفر نیاکی          بازنشستگی درقانون جدید استخدام       سمعیی ،گلریاح      102

1349    منوچهر فرهنگ مهر           بازنشستگی درایران            سوفالیان شهریاری،محمد      119

1351    جعفر نیاکی          سیر تحول قوانین استخدامی ایران       سیاح سپانلو ،فرید   813

1350    منوچهر فرهنگ     سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم وچهارم          سیاری ممقانی ،پرویز          823

1379    اردشیر امیر ارجمند            بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران       سیدموسوی ، میر سجاد        724

1381    محمدقاری سیدفاطمی           عرفی شدن فقه شیعه           سلطانی ، ناصر     928

1381    محمد هاشمی         بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 11 کنوانسیونرفع هرگونه تبعیض از زنان            سنجری مقدم ، فریبا            926

1384    محمد حسین زارعی            بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان  سهرابی چهرازی،مریم         1073

1381    عزت الله عراقی     بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی      شاکر اردکانی،محمدعلی       915

1352    محسن عزیزی       سیر ناسیونالیسم در افریقا      شانگهای ،هدایت    825

1350    جعفر نیاکی          آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران           شایگان ،محمد       12

1378    محمد هاشمی         حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی(ره)       شبانی، رضا         645

1378    محمد هاشمی         پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران      شجاعی، سعید       905

1381    اردشیر امیر ارجمند            تاثیر تصوف وعرفان در فرهنگ وادب فارسی    شریعتمداری تهرانی،کاظم     419

1385    محمد حسین زارعی            نقش وتاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران         شریف شاهی،محمد 1133

1385    محمد حسین زارعی            بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتواسناد حقوق بشر     شریفی ،ارکان       275

1385    محمد حسین زارعی            مسائل توسعه اقتصادی وبرنامه عمرانی چهارم ایران         شریفی ،حبیب الله   338

1350    منوچهر فرهنگ     بررسی وضع اقتصادی ایلات وعشایر ایران       شریفی زاده،غلامحسین        113

            اردشیر امیر ارجمند            نقش دستگاه های دولتی در کشف وتعقیب جرایم عمومی     شفیعی ،محمد صادق           1256

1350    منوچهر فرهنگ     روش های مختلف بیمه اتکائی            شهیدی ،مصطفی   753

1350    منوچهر فرهنگ     عملکرد سیاستهای اقتصادی وبخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور  شیخ الاسلامی،محمد علی      582

1348    منوچهر فرهنگ     بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور       شیخ بهائی،محمد حسین        108

1351    سید محمد قاری سید فاطمی    نظارت بر انتخابات در حقوق ایران وانگلستان     شیر محمدی،نورمحمد          897

1381    محمد قاری سیدفاطمی          سیمای حقوقی واجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین       شهریاری، توران   960

1378    اردشیر امیر ارجمند            مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی          صادقی ، عالیه      289

1351    منوچهر فرهنگ     روابط بازرگانی ایران باکشور های اتحاد جماهیر شوروی وآلمان غربی          صدر شهیدی،عبدالله            757

1350    منوچهر فرهنگ     منابع مالی صنعت نفت ایران صدق دار، زینت    334

1350    منوچهر فرهنگ     تاریخچه تعاون وتامین اجتماعی در ایران           صدیق،جعفر         413

1352    جعفر نیاکی          وجوه تشابه وتفارق بین سازمانهای دولتی وخصوصی       صفوی ،مینا         238

1350    منوچهر فرهنگ     قطبهای توسعه منابع آب وخاک در آینده دور ایران           صمیمی،محمد رضا            541

1351    جعفر نیاکی          سازمان ووظایف اطاقهای بازرگانی ونقش آ« در گسترش بازرگانی ایران         صهبا، منصور      807

1350    محمود آخوندی      تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران ومقایسه آن با کشور های مترقی      طاهری،علی اصغر 414

1378    منوچهر طباطبائی موتمنی    قرار داد وامتیاز تحولات حقوقی آن      طاهری استخر سری،عزت    576

1351    کاظم ناصحی        بیمه وگسترش آن درایران     طغرل، علی         123

1387    محمد حسین زارعی            ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی      عابدی، سعید         1367

1384    اردشیر امیر ارجمند            سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و اهداف آن            عابدینی ،مینا        1055

1385    اردشیر امیر ارجمند            به زمامداری در قوه مجریه   عالی ،سمیه          1160

1378    اردشیر امیر ارجمند            بررسی تحلیلی وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران   عبدی ،عادل         212

1381    محمد راسخ          بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی عبدی ،حسین        916

1378    محمد هاشمی         بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) ومیرزای نائینی(قدس سره)     عبداللهی علی بیک،حسنعلی   201

1351    جعفر نیاکی          نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار  عزیزی ،غلامرضا 277

1354    منوچهر فرهنگ     فعالیت بانکهای تخصصی در ایران      عطایی ،احمد علی  536

1350    خسرو پاکباز         همکاری عمران منطقه ای ونقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران          علیرضایی مجدآبادی،منو      220

1385    محمد هاشمی         نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب     عمادی،الهام السادات            1130

1350    جعفر نیاکی          وظایف واختیارات ماموران وصول ومجازاتهای مالیات وضع مالیه کشورپس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم    عیاری ،محمد        237

1349    خسرو پاکباز         آثار اقتصادی سد سازی در ایران         فتحی افشار ،رضا   15

1351    جعفر نیاکی          فلسطین   فربود منش، مجتبی 399

1350    پرویز صانعی       بورکراسی وسازمان اداری در ایران     فرجاد، کیومرث     104

1350    پرویز صانعی       ارزشهای فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال وحکم دهخدا جمع آوری شده...      فرج نیا ،هاشم        16

1384    محمد هاشمی         مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین بین المللی    فرجی کریمی پور،امیر        1036

1383    محمد هاشمی         آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران       فریادی ، مسعود     1011

1384    جمال سیفی           معیارها وتضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی         فضائلی ،مصطفی   1117

1354    جعفر نیاکی          بررسی قوانین استخدام کشوری وتحولات آن تا کنون        فیاض فر ،محمد کاظم          131

1351    جعفر نیاکی          موارد قطع خدمت دولتی در ایران       فیروزی ،مینا        328

1351    جعفر نیاکی          اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال 1345در انتخاب کارمند         قریشی لنگرودی،حسین        426

1386    محمد هاشمی         بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون   قلیخانی، روح اله    1296

1351    منوچهر فرهنگ     وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تاشهریور 1320     قطبی ،منصور      236

1351    جعفر نیاکی          سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری "ایکائو"ICAO"        قناویزچیان،حسین   812

1350    جعفر نیاکی          مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء   کاراپتیان،سرکیس   329

1382    محمد راسخ          حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز  کارگزاری ،جواد    969

1351    منوچهر فرهنگ     بورس اوراق بهادار            کاظمی، محمدرضا  118

1380    مصطفی محقق داماد            سازمان بازرسی کل کشور    کاویانی،سعید        890

1377    محمد هاشمی         بررسی مبانی انتخاب وانتصاب در ولایت فقیه وبررسی ابعاد حقوقی آن در دودیدگاه       کاویانی ،محمد هادی           200

1350    جعفر نیاکی          سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تاحال       کرباسی،محسن      814

1381    اردشیر امیر ارجمند            بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان دولت        کرخی،عباس         949

84-85   مصطفی محقق داماد            مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده          کرمی نژاد،عبدالواحد           1111

1354    منوچهر فرهنگ     نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران         کریمی، محمد علی  271

1382    اردشیر امیر ارجمند            بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی           کشفی ،صغری      982

1378    اردشیر امیر ارجمند            نظارت قضایی بر اعمال دولت           کلهر ،جواد           245

1353    جعفر  نیاکی         نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران          کهبد ،محمد تقی     270

1349    محمد علی معتمد    روش اصلاحات اداری در ایران          کیانی نژاد،زین الدین           752

1353    جعفر نیاکی          بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران           کیا ئی ،حمزه        127

1350    جعفر نیاکی          انقلاب آموزشی و اداری       کیشی پور،مهدی    1

1384    محمد هاشمی         بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراءعمومی در ایران  گت بابایی، علی     1065

1354    پرویز صانعی       مطالعه در زندگی اجتماعی و اقتصادی عشایر کهکیلویه وبویر احمد  گرانفر، مهردخت   346

1350    منوچهر فرهنگ     ایجاد صنعت قند در ایران وآثار اقتصادی آن       گرجی ، علی اکبر  13

1350    منوچهر فرهنگ     عمران خوزستان نمونه برنامه گزاری منطقه ای  گرجی ،مرتضی     584

1378    اردشیر امیر ارجمند            مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران    لاسمی، مجتبی      288

1383    محمد هاشمی         نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت    لطیفی،صفر علی    1014

1349    پرویز صانعی       جامعه شناسی سیاسی کشور های در حال توسعه  مالک ،شهرزاد      502

1378    اردشیر امیر ارجمند            اموال عمومی واموال دولتی  مجاب ،حمید         95

1354    جعفر نیاکی          سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی         مجلسی، فریدون     822

بی تا      منوچهر فرهنگ     سازمان ومدیریت موسسات آموزشی ونقش اجتماعی واقتصادی آن     محمد زاده اصل،تقی            827

1351    منوچهر فرهنگ     اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی   محمدی ،حبیب الله  14

1381    سید محمد قاری سیدفاطمی     وظیفه دولتهاوسازمانهای بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی       محمدی ،محمد مهدی           1088

1380    محمد هاشمی         امنیت قضایی شهروندان       محمدی ،صالح      137

1384    عزت الله عراقی     بررسی ماهیت قرار داد موقت کار و پیامدهای عملی آن      محمد نژاد، حیدر    1037

1385    محمد حسین زارعی            جایگاه ساختارووظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهاد های مشابه در کشور های آلمان -فرانسه ومالزی            محمودی یکتا،زهرا 1168

1379    محمد هاشمی         اصل تفکیک قوا وتحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی   وجمهوری اسلامی ایران  مختابادامریی،حسین            110

1385    هنجنی، علی         بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی   مختاری، منصور   1181

1378    محمد هاشمی         صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران    مختاری، مهدی      652

1378    اردشیر امیر ارجمند            حفاظت قانونی در منابع آبهای داخلی    مدنیان ، غلامرضا  674

1380    محمد هاشمی         تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران        مدحی شاهبلاغی ،علی         775

1350    جعفر نیاکی          تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش وپرورش ومشکلات اجرای آن     مرادمند ،محمد طاهر           411

1351    منوچهر فرهنگ     اقتصاد مسکن در ایران        مرتاضی ،جمال     8

1350    منوچهر فرهنگ     روابط اقتصادی ایران باکشو.ر های بلوک شرق"بلغارستان-چکسلواکی-رومانی-شوروی-لهستان -مجارستان -یوگسلاوی"            مرتضوی، حسین   754

1380    محمد راسخ          تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی            مرکز مالمیری،احمد        743

1379    اردشیر امیر ارجمند            قلمرو صلحیتهای آیین نامه ای دولت وچگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران            مزارعی،غلامحسین            730

1351    جعفر نیاکی          انجمنهای حرفه ای  مشکوه ،زین العابدین           6

1328    اسدی      اصول کلی حقوق اساسی                              (اهدائی دانشگاه تهران)        مصلحی مصلح ابادی،غلامحسین         34

1350    پرویز صانعی       شناخت وتفکر در تحقیق       مصدق، حمید        856

1349    آخوندی   رفع اختلا فات مالیاتی در قوانین مالی ایران        معتمدی، مهدی      755

1351    منوچهر فرهنگ     بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت مقامی اصل،محمد   106

1385    عزت الله عراقی     بررسی تحلیلی مواد 1و5و188 قانون کار مصوب 69/9/19 با نگرشی برمواد15        مقصود لو،غلامحسین            1109

1352    منوچهر فرهنگ     نقش بانکها در رشد اقتصاد ایران         ملاکین ،مصطفی   265

1351    جعفر نیاکی          حکومت های محلی در رژیمهای دموکراسی       ممیزی ،هرمز       602

1350    جعفر نیاکی          ارگان سازمان تلویزیون ملی ایران       منشی ،ایرج          17

1351    جعفر نیاکی          سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان   منظوری ،احمد      808

1385    اردشیر امیر ارجمند            به زمامداری در قوه مقننه     منفرد،لیلی            1157

1385    محمد حسین زارعی            بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد ورویه های بین المللی ونظام حقوقی         موالی زاده،سیدباسم            1128

1385    حسین مهر پور      بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت وقانون اساسی جمهوری      موسوی ،سیدمجید  1164

1354    حمید شعفی           سیر تکامل صنعت نفت ونقش درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران         موسوی محلاتی ،رضا         821

1386    اردشیر امیر ارجمند            حقوق بنیادین در آراءو نظریات شورای نگهبان          phd           موسی زاده ،ابراهیم            1189

1351    جعفر نیاکی          تجزیه وتحلیل سازمانی پست ایران      مهاجر ،همایون      401

1350    جعفر نیاکی          حکومت های محلی وبررسی در قانون انجمن های ایالتی وولایتی در ایران      مهدوی امیری،مصطفی        603

1351    کاظم ناصحی        بررسی هدف،وظایف وسازمان وزارت کشور واقدامات انجام شده در سالهای اخیر          مهدی پور،قاسم      109

1385    اردشیر امیر ارجمند            حق بر "خطا بودن" در نظام بین المللی حقوق بشر و را بطه آن با "امربه معروف و نهی از منکر"               میدانی، اکبر         1177

1379    اردشیر امیر ارجمند            نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران   میرجلالی،علی اصغر          740

1351    منوچهر فرهنگ     یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران    میر طاهری،رضا   666

1356    پرویز صانعی       روشهای سنجش افکار عمومی            میر فخرائی،علی نقی           761

1351    منوچهر فرهنگ     مسائل رفاه اجتماعی ایران     میری ،ارسلان      326

1350    منوچهر فرهنگ     صنایع دستی ونقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران         ناصرمستوفی،احمد 436

1378    محمد هاشمی         حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران         ناظم زاده ،حسین    22

1376    محمد هاشمی         نظارت دادگاههای دادگستری آمریکا بر ادارات ومحاکم دولتی          نامجوگرمی ،حبیب 257

1378    اردشیر امیر ارجمند            شورایعالی انقلاب فرهنگی    نبئی،محمد تقی      879

84-85   محمد حسین زارعی            توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران ،انگلستان وایالات متحده      نجابت خواه،مرتضی            438

1350    منوچهر فرهنگ     تحولات اقتصادی ایران در برنامه او.ل ،دوم وسوم           نجفی ،مصطفی     409

1353    منوچهر فرهنگ     درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران     نجف علمی،کاظم    820

1351    منوچهر فرهنگ     روابط بازرگانی ایران با شوروی وکشور های بلوک شرق  نجم آبادی ،حسام الدین          750

1380    اردشیر امیر ارجمند            صدا وسیما در نظام جمهوری اسلامی ایران        نصیری اوانکی،وحید          788

1350    عباس ساسانفر       تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت        نفر  ،هاشم           415

1350    جعفر نیاکی          نقش رهبری در تحقق هدف وکارآیی سازمان       نفیسی ،هما           260

1377    محمد هاشمی         نقد وبررسی حقوق اجتماعی -سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران           نودهی ،عفت        244

1351    منوچهر فرهنگ     بیمه ونقش آن در توسعه اقتصادی       نیری ،غلامعلی     107

1384    جمال سیفی           وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت وشرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی        نیلفروشان، مانی            1137

1351    جعفر نیاکی          بودجه نویسی در ایران        واهب ،حسین        112

1351    منوچهر فرهنگ     نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران     وحید تهرانی،سیدحسین        266

1349    منوچهر فرهنگ     نهضت تعاون واثرات اجتماعی و اقتصادی آن     وزیری  ،ایرج       282

1350    عباس ساسانفر       نقش اقتصادی شرکتهای تعاونی تولیدی ومصرف وسوابق تاریخی آن وقارفرحناک،پوران 280

1351    منوچهر فرهنگ     بحران دلار (از1944 تا 1971 )        وکیل زاده ،مسعود  117

1349    منوچهر فرهنگ     تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران       وکیلی راد،سعید     425

1386    محمد قاری سید فاطمی         نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب باارجاع ویژه به نظامphd        هداوند ،مهدی            1246

1378    اردشیر امیر ارجمند            دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران           هداوند ،مهدی       715

1351    کاظم ناصحی        نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی       هرمزی،هرمز       279

1386    اردشیر امیر ارجمند            اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه    هلالیان صومعه سرایی،هلنا   1209

1347    منوچهر فرهنگ     واحد های کشت وصنعت      هوشنگ نژاد،حسین            234

1387    سید محمد هاشمی   الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک  خسروی،حسن            1302

1383    محمد حسین زارعی            بررسی وتحلیل حقوق اقتصادی واجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعیجان رولز  همتی  ،مجتبی            1033

1379    اردشیر امیر ارجمند            نظام حقوقی موسسات عمومی            یازرلو ،حجت الله   681

1352    جعفر نیاکی          مسکن در تهران     یزدی زاده ، رضا   339

1385    اردشیر امیر ارجمند            حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر         یعقوبی ، اسماعیل            1127

                                               

                                               

پایان نامه های گروه حقوق بین الملل

1373    اردشیر امیر ارجمند            استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن           آرش پور،علیرضا  58

86-87   علی هنجنی          ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل           آریا منش ،بشیر     1212

1374    هدایت الله فلسفی     آثار جنگ بر معاهدات بین المللی         آقایی،علی اکبر      73

1384    جمال سیفی           بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود           ابراهیم گل،علیرضا 1041

1380    هدایت الله فلسفی     مسئولیت متقابل دولتها وسازمانهای بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر          ابراهیمی، علیرضا  893

1377    ابراهیم بیگ زاده    ماهیت حقوق سازمان کشاورزی وتغذیه جهانی (فائو)ومصوبات آن    ابن علی پور،احمدعلی         298

1387    جمال سیفی           مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران )     احدی ، علیرضا            1380

1369    دیهیم      پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه هاوحمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی            احمدی، عباس       304

1378    گودرز افتخار جهرمی          سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین المللی           احمدی نیاز،حسین  845

1382    هدایت الله فلسفی     اوپک ونظم نونفتی بین المللی            احمد نژاد ،،منصور            1110

1384    محمد جعفر قنبری جهرمی    حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل    اسدی ،محمد         1043

1381    محمد قاری سید فاطمی         بررسی ساختار وعملکرد کمیته ضد شکنجه        اسکندری ،امیر محمد          902

1384    ابراهیم بیگ زاده    جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دوراروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه            اسماعیل زاده،امین            1060

1384    علی هنجنی          مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه .....   افشاری، مریم        1064

1379    محمد جعفر قنبری جهرمی    بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب وحمایت از سرمایه گذاریهای خارجی    اکرمی مقدم،مرضیه            738

بی تا      محسن محبی         ضمانت نامه های بانکی در آراءدیوان داوری ایران وایالات متحده     اکوان ،ابراهیم       780

1373    هدایت الله فلسفی     صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری واعلامیه دولتها در این مورد      الوندی ، ابوالقاسم   651

85-86   حمیدرضا نیکبخت  مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام   امامی ،محمد         723

1379    حمیدرضا نیکبخت  جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول واعتبار     امیر تبار ، فاطمه   986

1382    اردشیر امیر ارجمند            شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل        امیر جهانی،علی    1254

1379    هدایت الله فلسفی     دیالکتیک در حقوق بین الملل امیر شکاری،امیر عباس       745

1371    علی هنجنی          بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل امین زاده ،الهام      160

1378    جمال سیفی           مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست     امینی ،لیلا           36

1384    هدایت الله فلسفی     جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر     امینی، اعظم         1125

1376    جمال سیفی           ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد  امینی نیا ،عاطفه    665

1386    علی هنجنی          سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر  ایزک غنمی ،سیما  1223

1386    ابراهیم بیگ زاده    اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی        عمید ، هدی          1265

1373    اردشیر امیر ارجمند            حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی          باغبان ،رحیم        622

1378    محمد جعفر قنبری جهرمی    بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلماتهای ایرانی     باقرپورارکانی،عباس           205

1373    هدایت الله فلسفی     قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی     باقری مقدم،مصطفی            564

1372    جمشید ممتاز         حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی   بختیاری اصل،فریبرز          620

1372    نجاد علی الماسی    تابعیت مضاعف واعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود   بدری اهری،رسول 463

1383    محمد هاشمی         حقوق بشر وحمایت از پناهندگان         برومند ،آرمین       558

1385    محمد جعفر قنبری جهرمی    مبارزه با فساد در حقوق بین الملل(با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)     بقایی هامانه،اسماعیل      1154

1378    محمد جعفر قنبری جهرمی    حقوق بین الملل وحفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی   بلوری ،پیمان        646

84-83   علی هنجنی          قضیه نامیبیا وعملکرد سازمان ملل      بوکمامه،محمد       1162

1377    ابراهیم بیگ زاده    ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین بیات ،مرتضی       295

1378    جمال سیفی           تعارض تعهدات بین المللی دولتها        بیرک آبادی،خسرو 30

1382    جمال سیفی           بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه ورفتاریا مجازات بی رحمانه،غیر انسانی وتحقیرکننده         بیگ محمدی،مهسا  958

1371    داوود باوند           ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل      پاسگر ،سوسن       361

1378    ابراهیم بیگ زاده    بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل            پور آهنگرثانی،علی            203

84-85   اردشیر امیر ارجمند            بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید وبکار گیری مین های زمینی            پیوندی ،مهسان            1149

1387    هدایت الله فلسفی     وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر           فرح سا ، فروزان   1266

1377    ابراهیم بیگ زاده    بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در آستانه هزاره سوم           توانچه ،میترا        190

1380    اردشیر امیر ارجمند            بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000)            توحیدی ،احمد رضا            763

1380    ابراهیم بیگ زاده    بررسی تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی    توسلی نایینی،منوچهر          159

            هدایت الله فلسفی     مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر          یوسفیان،الهام        1281

1386-87           سید جمال سیفی     داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی PHD   محمدی دینانی،پروین            1287

1386    ابراهیم بیگ زاده    لکس پترولیا phd  شافع،میرشهبیز      1292

1385    محمد جعفر قنبری جهرمی    انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی(MAI)    رزمخواه،نجمه      1114

1383    محمد جعفر قنبری جهرمی    بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار      شاهرخی،زهرا      1107

1377    علی هنجنی          تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران          جاودان ،بهرام       494

1385    ابراهیم بیگ زاده    اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی           جباری ،شهرام       1134

1378    اردشیر امیر ارجمند            بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر          جعفری ،کورش     204

1374    هدایت الله فلسفی     مقایسه قانون نمونه انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی          جعفریان ،منصور   381

1379    جمال سیفی           بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس        جوادی دوگاهه،کمال           422

1373    جمال سیفی           مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود       جوادیه،مسعود       371

1381    علی هنجنی          بررسی مصونیت کیفری سران حکومت هاودولتها بانگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه جوانمرد،مجید       952

1384    حمیدرضا نیکبخت  صلاحیت دادگاههای ایران در خصوص دعاوی خارجی     رحمانی کلا کوب،اسماعیل    1105

1378    علی هنجنی          حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی           حاجی آقازاده،علی جان         643

1384    اردشیر امیر ارجمند            حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها phd         حبیبی مجنده ،محمد 1095

1373    مصطفی محقق داماد            حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل  حجازی ،محمد علی 625

1384    جمال سیفی           جوانب الحاق ایران به کنوانسیون 1965 واشنگتن           حسن پور ،مهناز    1092

1381    محمد قاری سید فاطمی         بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل وچگونگی مطابقت حقوق داخلی باآن    حسن زاده، قدرت الله            695

1377    اردشیر امیر ارجمند            تدابیربین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی وپرتو افکنی       حسینی ،منصوره   498

1371    عباسعلی عمید زنجانی         نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی وتطبیق آن با بیطرفی درحقوق بین الملل معاصر حسینی اسحق آبادی،ابوالقاسم       249

1379    حمید رضا نیکبخت موانع اجرای قانون خارجی(درحقوق بین المللخصوصی باعنایت به دیدگاههای جدید)      حسینی دولت آبادی،علی       28

1381    علی هنجنی          بررسی تطبیقی اصل جهاد وعدم توسل به زور    حسینی نواز، سید علی         1156

1387    ابراهیم بیگ زاده    وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه           مسروری ، رودابه  1314

1387    رضا اسلامی         مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا    گنزالز ، دارلین رنل            1319

1386-87           ادشیر امیرارجمند   حکومت قانون در روند صلح سازی     رستمی ، زینب      1322

1386    ابراهیم بیگ زاده    تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی           حکیم زاده خوئی،پیمان         1225

1376    هدایت الله فلسفی     سازمانهای بین المللی غیر دولتی وپناهندگان در جمهوری اسلامی ایران(تحقیق میدانی)    حق بین جهرمی،مهدی         843

1385    ابراهیم بیگ زاده    بررسی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری          حیدری ،بهرام       1224

1382    ابراهیم بیگ زاده    بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی    خادمی، حجت       1004

1378    جمال سیفی           اعتبار معاهده 1975 بغداد    خادمی جهرمی،محمد علی     97

1378    ابراهیم بیگ زاده    فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان            خالقی ،کیومرث     540

1381    محمد هاشمی         اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان     خالقی زواره،فاطمه 933

1383    محمد قاری سید فاطمی         ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی           خانبانی ،پریسا       1027

1373    هدایت الله فلسفی     اصل تغییر اوضاع واحوال در حقوق بین الملل    خراشادی زاده،مسعود          57

1371    حسین قلی حسینی نژاد         دفاع مشروع در حقوق بین الملل         خسروی ،علی اکبر             708

1373    جمال سیفی           مسئولیت وآثارناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل  خضری ،مرتضی   313

1373    هدایت الله فلسفی     حق شرط در معاهدات بین المللی         دادرس جوان،عذرا  624

1373    حسین قلی حسینی نژاد         نهضت های رهایی بخش ملی وحقوق بین الملل   داور ،زهرا          252

1382    اردشیر امیر ارجمند            بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه(MIGA)      دلخوش ،علیرضا    946

1374    ابراهیم بیگ زاده    سازمان کنفرانس اسلامی وماهیت حقوقی آن       دهقانی ،محمد جواد 836

1374    اردشیرامیر ارجمند اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل   ربانی فر، شهریار   66

1373    ابراهیم بیگ زاده    بررسی توسعه تحول اختیارات ووظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد      رجبی هنجنی،نسرین           167

1383    ابراهیم بیگ زاده    ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل       رحمانیان ، جبران   1023

1350    جواد صدر           حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل       رحیم زاده ،محمد رضا         605

1373    هوشنگ مقتدر ،رضانوربها   تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدائی دانشگاه آزاد)         رخشایی ،نگار       470

1352    جعفر نیاکی          عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد وسابقه آن    رستگار مقدم، مرتضی        

1374    جمال سیفی           اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت :بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت       رشته احمدی ، شیرین          65

1376    ابراهیم بیگ زاده    نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها رضازاده فراشاه، مهدی        256

1352    محمود حیدریان     حقوق بین الملل عمومی       رضایی ،منوچهر   611

1386    جمال سیفی           مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز            رضائی پیش رباط،صالح      1182

1380    محمد هاشمی         حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر     رضایی نژاد ،ایرج  799

1353    اسدالله کازرونی     حقوق انسانی در منازعات مسلحانه      رضوی ،سید رضا 609

1374    اردشیرامیر ارجمند انصاف وجایگاه آن در حل اختلافات بین المللی    رضوی زادگان،محمدرضا     64

85-85   جمال سیفی           بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوانهای داوزی با ترکیب ناقص   رضوی طوسی،لیلا            1179

1351    جعفر نیاکی          پیدایش اسرائیل وبحران منطقه عربی خاور میانه رمضانی ،جلیل      300

1378    اردشیرامیر ارجمند حق بر خورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل  رمضانی قوام آبادی،محمدحسین          644

85-86   محمدحعفر قنبری جهرمی     اصول وقواعدماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت      رنگچیان ،آرزو     1214

1374    حسینقلی حسینی نژاد           جبران خسارت در حقوق بین الملل       روشن ،حسن        521

1383    محمد جعفر قنبری جهرمی    وضعیت حقوق آوار گان افغانی در ایران           روکی ، فاطمه       1098

1381    جمال سیفی           داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی        زارع ،لطیف         929

1373    نجاد علی الماسی    قاعده محل وقوع مال وتعارض آ ن با حقوق بین الملل عمومی          زهرائی ،مرتضی   560

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:24  توسط یاسر ضیایی  |